Garantie

Garantievoorwaarden
4 jaar garantie

De garantie is ondergebracht in een convenant met SIKKENS

Termijn
WRZ schilders (verder te noemen Opdrachtnemer), garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten en het door haar uitgevoerde schilderwerk gedurende [4 tot 6] jaar na oplevering. De garantie laat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele gebreken in het werk op grond van de wet onverlet.

Garantie
Opdrachtnemer garandeert een juiste behandeling van de ondergrond en een vakkundige verwerking van de verfproducten conform de voorschriften van de fabrikant. Het uitgevoerde schilderwerk zal gedurende de garantieperiode geen gebreken vertonen. Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan: het dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of verweren van de verf dat de beschermende werking van het systeem teniet wordt gedaan.

Herstel gebreken
Mochten gedurende de garantieperiode gebreken optreden dan zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn met ter zake voorgeschreven en/of goedgekeurde producten herstellen en de hieraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. In geval van herstel wordt de garantieperiode van dat herstelde element niet verlengd.

Uitsluitingen
Uitgesloten van garantie zijn gebreken veroorzaakt door mechanische beschadigingen, verlies van glans, normale verkleuring, haarscheurtjes, verborgen gebreken van de ondergrond of omringende constructies, vochtverzamelingen en/of lekkages, het aanvreten van kitzomen door gedierte, onvoldoende periodieke reiniging van het schilderwerk, wijzigingen in het gebruik van het object, brand, oorlog, molest, natuurrampen en andere overmachtssituaties en overige gebreken waarvan Opdrachtnemer kan aantonen dat deze geen verband houden met de uitgevoerde schilderwerkzaamheden. Afwijkende verfsystemen zoals watergedragen en ademende verfsystemen zijn uitgesloten van garantie.

Voorwaarde
De Consument kan uitsluitend rechten aan de garantie ontlenen indien aan alle (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer is voldaan.KlachtenKlachten dienen binnen bekwame tijd schriftelijk (waaronder elektronisch) via info@stichtingwrz.eu aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

Wanneer is deelname niet mogelijk
Uitvoering door WRZ schilders is niet mogelijk wanneer de kosten voor het uitvoeren van een opdracht voor buitenschilderwerk minder zijn dan 1.000 euro en geldt niet voor:

• houtwerk dat in zeer slechte staat is (bv. schimmels of boktor)
• een woning waarvan het volledige houtwerk met een watergedragen of ademend verfsysteem geschilderd moet worden

De volgende onderdelen zijn uitgesloten van garantie op het uitgevoerde werk:
• geschilderde teksten, nummers, wapens of vergulde onderdelen
• onderdelen die bestaan uit vuren-, hemlock- of gevingerlast hout
• gelijmd plaatmateriaal
• houten onderdelen in verbinding met aluminium glasprofielen
• onderdelen van ondeugdelijke of sterk werkende houtconstructies of verbindingen
• houten elementen die vanaf de binnenzijde niet tegen inwateren of vochtbelasting zijn beschermd
• onderdelen van/met ondeugdelijke beglazingsystemen
• onderdelen die bij normaal schilderwerk niet goed bereikbaar zijn om te schilderen c.q. die aan
die onbereikbare zijde onvoldoende zijn beschermd
• onderdelen van zonweringen
• schuttingen, carports (die niet met de woning zijn verbonden), dierverblijven, tuinhuisjes, pergola’s, hekwerk en terreinafscheidingen
• onderdelen (zoals beglazingskit) die worden beschadigd door dieren
• metalen en kunststof onderdelen, steen en beton
• geperste of uit gecombineerde materialen samengestelde beplatingsmaterialen (bijv. Trespa).WRZ schilders 2020